Pripravujeme stanovisko k rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu.