Naša advokátska kancelária poskytuje klientom právne služby vo všetkých právnych oblastiach. Ťažiskovou činnosťou kancelárie je zastupovanie klientov v sporových a trestných konaniach pred súdmi (resp. orgánmi činnými v trestnom konaní) a poskytovanie právnych služieb v oblasti obchodného práva.

 
Členovia advokátskej kancelárie disponujú v súhrne praxou najmä v nasledovných oblastiach: